Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DPH v praxi – rok 2011 – zmeny k 1.1.2012

streda 21.12.2011 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Ľudia, ktorí pracujú s daňou z pridanej hodnoty, si uvedomujú skutočnosť, že ide o agendu, ktorá je mimoriadne administratívne náročná. Zákon o dani z pridanej hodnoty obsahuje množstvo rôznych pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Aj pre ľudí, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, situáciu sťažuje fakt, že pravidlá sa neustále menia. Rada EÚ vydala v tomto roku vykonávacie nariadenie č.282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre oblasť dane z pridanej hodnoty. Zjednodušene možno povedať, že ide o výklad pravidiel a tento výklad je priamo záväzný pre všetky členské štáty. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť jednotné uplatňovanie systému DPH vo všetkých členských štátoch. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1.7.2011.

Od 1.1.2012 dochádza v oblasti DPH k ďalším zmenám – od januára sa bude používať nové (upravené) tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a podania na adresu správcu dane vrátane daňových priznaní) sa budú doručovať výlučne elektronickou formou.

V Zbierke zákonov pod číslom 331/2011 Z.z.bola uverejnená novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1.1.2012.


Program seminára:

1/ Zdaniteľné osoby, zahraničné osoby, platiteľ dane, osoba registrovaná pre daň

  • definície pojmov
  • práva a povinnosti týchto osôb

2/ Dodanie tovaru, určenie miesta dodania tovaru podľa spôsobu dodávky
3/ Dodanie služby - určenie jednotlivých druhov služieb vzhľadom k určeniu miesta dodania
4/ Nové tlačivá - zavádzajú sa nové tlačivá daňových priznaní a podávajú sa elektronicky
5/ Novelizácia zákona č.331/2011 Z.z. – zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty účinné od 1.1.2012
6/ Zákon o registračných pokladniciach – od začiatku budúceho roka už bude platiť zákon o ERP č.289/2008 Z.z. v plnom rozsahu - čo treba vedieť o tejto problematike
7/ Diskusia - možno máte problémy aj v oblastiach, ktoré nie sú v programe seminára. V rámci tohto bodu sa budeme venovať riešeniam vašich predložených problémov.

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok