Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty – daňová kontrola

pondelok 18.10.2010 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Pripravili sme seminár zameraný na prípravu platiteľov dane z pridanej hodnoty na daňovú kontrolu.
Kontrola zo strany správcu dane je pre mnohých ľudí stresujúcou záležitosťou, ak však sa na ňu dostatočne pripravia a budú vedieť správne reagovať, nebude to také náročné.
Pre úspešné zvládnutie tejto úlohy sú potrebné nielen znalosti zákona č.222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien, ale tiež aj záležitosti upravené zákonom o správe daní a poplatkov č.511/1992 Zb.
V poslednom období sa často spomína zákon o používaní elektronických registračných pokladníc č.289/2008 Z.z.Pripomenieme si dôležité povinnosti, ktoré z neho vyplývajú a zmeny v uplatňovaní tohto zákona k 1.1.2011.

Program seminára:

1/ Daňová kontrola
  • zákonná možnosť odloženia termínu kontroly
  • práva a povinnosti platiteľa dane pri výkone kontroly
  • lehota na vykonanie kontroly, zánik práva vyrubiť daň
  • skončenie kontroly, dorubenie dane, sankcie pri zistení nedostatkov
  • opravné prostriedky
2/Najčastejšie nedostatky zistené pri výkone kontroly v oblasti DPH
  • predmet dane, základ dane, vznik daňovej povinnosti
  • nárok na odpočítanie dane, podmienky na uplatnenie nároku na odpočítanie dane
3/ Vybrané rozsudky Európskeho súdneho dvora použiteľné na obranu pri daňovej kontrole
4/ Opravné prostriedky
  • odvolanie, žaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu štátnej správy
5/ Pripravované zmeny v oblasti DPH – s účinnosťou od 1.1.2011
6/ Zákon o používaní elektronických registračných pokladníc
  • v ktorých prípadoch musia dodávatelia tovarov alebo služieb používať ERP
7/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok