Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty v roku 2007

Daň z pridanej hodnoty v roku 2007 (najmä  pri obchodných vzťahoch so zahraničím)
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Dátum a čas konania: 16.3.2007 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)
Miesto konania: Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
Poplatok: 750,- Sk (v cene je zahrnuté občerstvenie, obed a písomný materiál)


K 1. januáru 2007 nadobudla účinnosť ďalšia – v poradí piata novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá priniesla výraznú zmenu – zavedenie zníženej sadzby dane 10% na niektoré druhy tovarov.
Slovenská republika čoskoro dovŕši tri roky svojho členstva v Európskej únii. Obchodné vzťahy so zahraničnými odberateľmi a dodávateľmi sú medzi platiteľmi dane už samozrejmosťou. Ako rieši tieto vzťahy zákon o dani z pridanej hodnoty ?
Pripravený seminár bude venovaný práve otázkam z týchto oblastí.


Program:

1. Novelizácia zákona k 1.1.2007
a) príloha č.7 – tovary, ktoré patria pod zníženú sadzbu dane, postup pri prechode zo sadzby dane 19% na zníženú 10%-nú daň
b) oprava základu dane podľa § 25
- úplné alebo čiastočné zrušenie dodávky
- dodatočné zníženie ceny
- dodatočné zvýšenie ceny
- spôsob realizácie opravy, uvedenie v daňovom priznaní
- opravy v ostatných prípadoch (mimo § 25)
2. Oprava odpočítanej dane podľa § 53
- doručenie dobropisu alebo ťarchopisu pri tuzemských dodávkach
- pri dodávkach z krajín Európskej únie
- pri dani zaplatenej pri dovoze
- pri krádeži tovaru
3. Postup platiteľa dane pri predaji tovaru do zahraničia
- pri dodaní služby zahraničným partnerom
4. Postup platiteľa dane pri samozdanení tovarov a služieb nakúpených v zahraničí
5. Určenie zdaňovacieho obdobia pre uplatnenie nároku  na odpočítanie danepri nákupoch tovarov a služieb zo zahraničia
6. Uplatnenie nároku na vrátenie dane zaplatenej v iných štátoch Európskej únie
7. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.
Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok