Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty v roku 2008

piatok 16.05.2008 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Na základe požiadaviek našich klientov sme pripravili seminár k problematike dane z pridanej hodnoty zameraný na základné princípy uplatňovania tejto – našej administratívne najnáročnejšej dane. Poskytnúť  podrobný výklad všetkých   ustanovení, ktorým musí rozumieť každý, kdo v tejto oblasti pôsobí, je však z hľadiska času náročné. Preto  do programu tohto seminára sem zaradili zaradili len niektoré základné okruhy. V priebehu roka 2008 pripravíme ďalšie semináre,. ktoré budú venované ďalším základným  princípom.
Vzhľadom k tomu, že po vstupe Slovenskej republiky do schengenského priestoru sa dá predpokladať výrazný nárast spolupráce medzi podnikateľmi z rôznych členských štátov EU, úpravu  preberaných okruhov  v slovenskom zákone  č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov budeme porovnávať s úpravou v rámci EÚ- v smenici  č. 112/2006, ktorá upravuje zásady uplatňovania DPH v štátoch EÚ od r.2007.
V Zbierke zákonov  pod číslom 593/2007 vyšla  v poradí siedma novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z. Novelizácia  má 64 bodov, teda z hľadiska rozsahu je to novelizácia pomerne veľká. Zmeny sú účinné od 1.januára 2008. Aj obsah tejto novelizácie si pripomenieme.

Program:
1/ Predmet dane – vysvetlenie princípov dôležitých pre rozhodnutie, ktoré činnosti platiteľ dane – uvádza v daňovom priznaní a ktoré  sa v DP k DPH vôbec neuvedú
2.Určenie miesta dodania
- pri dodaní tovaru, - pri dodaní služby
3/ Vystavovanie faktúr
- pri dodávkach tovarov a služieb v tuzemsku a do zahraničia
4/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
- vysvetlenie všetkých dôležitých zmien, napr.:zrušenie zákazu odpočtu pri nákupe vratných fliaš, zálohovanie obalov, zmena zdaňovacieho obdobia na opravu odpočítanej dane pri prijatom dobropise, doklad o použití, rozšírenie okruhu tovarov , ktoré budú zdaňované 10%-nou daňou, nová úprava  povinnej registrácie v prípade rozpočtových organizácií, zmeny v činnosti cestovných kancelárií  a pod.
5/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Cena: 750,- Sk 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2020 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok