Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov – 2010

pondelok 15.11.2010 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Blíži sa koniec roka a s tým aj povinnosti súvisiace s prípravou daňového priznania k dani z príjmov.Keďže je to práca veľmi náročná, je dôležité pripomenúť si pravidlá uvedené v zákone o dani z príjmov.
Aj pre tých, ktorí nie sú v tejto oblasti začiatočníkmi, je dôležité naštudovať si predovšetkým zmeny zákona účinné od roku 2010, na základe ktorých budú určité prípady posudzované inak ako v predchádzajúcom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2009.
V Národnej rade SR je prerokovávaný návrh ďalšej novelizácie zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. Ide o rozsiahlu novelizáciu, nebude však mať spätnú účinnosť.
To znamená, že zmeny sa reálne začnú uplatňovať až od r.2011.
Napriek tejto skutočnosti je dôležité už v súčasnej dobe sa s novými pravidlami oboznámiť a na základe možného dopadu týchto zmien ovplyvniť konanie daňovníka ešte v tomto roku.
Tieto záležitosti budú predmetom pripraveného seminára.

Program seminára:

I.Zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2010
  • Fyzické osoby -závislá činnosť, ostatné príjmy
  • Spoločné ustanovenia –určenie základu dane, daňové výdavky, opravné položky, odpisy, odpočet daňovej straty, zrážková daň, daňové priznanie
II.Zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2011
  • zmeny v určení základu dane pri závislej činnosti, zrušenie zdanenia zrážkovou daňou
  • zjednotenie paušálnych výdavkov u fyzickej osoby, oslobodené príjmy FO
  • zrušenie nezdaniteľných častí FO – účelové sporenie a životné poistenie
  • zrušenie oslobodenia príjmov z predaja a prenájmu majetku obcí a VÚC
  • zmeny v určovaní základu dane, v oblasti daňových výdavkov
  • zmeny v platení preddavkov na daň právnickej osoby,
  • zmeny v zdaňovaní zrážkovou daňou
III.Informácia o zmenách v oblasti dane z pridanej hodnoty od 1.1.2011
IV.Diskusia

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok