Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov – povinnosti pri úhradách do zahraničia

Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia


pondelok 12.11.2007 08:30
Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka

V čase od 1.mája 2004 (po vstupe SR do Europskej únie)  sa výrazne  rozšírili obchodné vzťahy medzi subjektami z rôznych členských krajín EU.
Pri realizácii úhrad do zahraničia nám však zákon o dani z príjmov ukladá rôzne povinnosti -  ako zraziť daň alebo sumu na zabezpečenie dane (zálohu na daň).
Správne posúdenie  jednotlivých prípadov z hľadiska týchto daňových povinností nie je vôbec jednoduché, nakoľko úprava v zákone je veľmi zložitá a situácia je komplikovaná aj skutočnosťou,  že medzi jednotlivými štátmi sú uzatvorené dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré môžu jednotlivé prípady upraviť odlišne ako zákon, pričom ustanovenia týchto zmlúv majú prednosť pred zákonom.
Preto sme pripravili seminár , ktorý má pomôcť lepšej orientácii v tejto zložitej problematike. Na praktických príkladoch si ukážeme, čo je rozhodujúce, aká je postupnosť krokov pri rozhodovaní o povinnosti zraziť daň alebo preddavok na daň a ako sú tieto povinnosti upravené v zmluvách so štátmi EU, s ktorými SR susedí – Cesko, Poľsko, Rakúsko, Madarsko.
V dalšej časti seminára sa budeme venovať aj novelizácii zákona o správe daní a poplatkov k 1.9.2007.

Program:
1. daňové povinnosti z hľadiska dane z príjmov pri úhradách do zahraničia
- zdroj príjmov na území SR - § 16
- zrážková daň - § 43
- zabezpečenie dane - § 44
- zamedzenie dvojitého zdanenia - § 45
- úprava v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi SR a susednými štátmi  EU: Cesko, Madarsko, Poľsko, Rakúsko
- zrazenie dane, zabezpečenie dane, úhrada, vystavenie potvrdenia.
2. novelizácia zákona o správe daní a poplatkov č.215/2007 Z.z. k 1.9.2007
- najdôležitejšie zmeny z celkového počtu  169 zmien
- podrobný výklad § 31 zákona  - registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov
- daňová kontrola – práva a povinnosti, lehoty
3. nové tlačivo daňového priznania k DPH od oktobra 2007
4. diskusia

Účastníci seminára dostanú písomný materiál – pomôcku k uplatňovaniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia so susednými štátmi EU.
Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok