Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2008

štvrtok 20.12.2007 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Národná rada Slovenskej republiky bude na svojej 15-tej schôdzi schvaľovať  novelizáciu zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Návrh novelizácie má 61 bodov, teda z hľadiska rozsahu je to novelizácia pomerne veľká. Zmeny budú účinné od 1.januára 2008.
Vzhľadom k tomu, že  v období mesiaca  januára  sa musíme venovať predovšetkým ročným účtovným závierkam a príprave daňového priznania  k dani z príjmov za  uplynulý kalendárny rok, potom obdobie mesiaca decembra sa javí ako najvhodnejšie, aby sme sa s týmito zmenami v oblasti dane z pridanej hodnoty oboznámili.
Napriek tomu, že zdaňovacie obdobie pri dani z pridanej hodnoty je kalendárny mesiac alebo štvrťrok, koniec kalendárneho roka aj pri tejto dani prináša mnohým platiteľom dane povinnosť istého „ročného zúčtovania dane z pridanej hodnoty“. Preto sa pri podaní posledného daňového priznania za kalendárny rok realizuje oprava odpočítanej dane, ak bol uplatňovaný koeficient podľa § 50. Aj tieto povinnosti si pripomenieme.

Program:
1. Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
- vysvetlenie všetkých schválených zmien, napr.:zrušenie zákazu odpočtu pri nákupe vratných fliaš, zálohovanie obalov, zmena zdaňovacieho obdobia na opravu odpočítanej dane pri prijatom dobropise, doklad o použití, rozšírenie okruhu tovarov , ktoré budú zdaňované 10%-nou daňou, nová úprava  povinnej registrácie v prípade rozpočtových organizácií a pod.
2. Povinnosti vyúčtovania odpočitateľnej dane po skončení kalendárneho roka
- výpočet ročného koeficientu (situácia je zložitejšia z dôvodu, že pri výpočte koeficientu budeme  používať údaje z dvoch druhov  tlačív daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – do 30.9 a po 1.10.2007)
- úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku
3. Informácia o zmenách v ďalších daňových zákonoch
- novelizácia zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z.
- novelizácia zákona o sociálnom fonde č.152/1994 Z.z.
- novelizácia zákona o miestnych daniach – daň z motorových vozidiel
4. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú materiál – novelizáciu zákona o DPH s komentárom lektora.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok