Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2014

pondelok 17.02.2014 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál
Zvýšenie ceny z dôvodu zvýšenia nájomného.


Pod číslom 360/2013 Z.z. vyšla v Zbierke zákonov  novelizácia zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien, ktorá nadobudla účinnosť k 1.1.2014. Ide o rozsiahlu novelizáciu, ktorá priniesla aj úplné novinky– napr. zavedenie „Kontrolného výkazu“ s cieľom obmedzenia daňových únikov.

Tieto zmeny v oblasti DPH nadväzujú na Akčný plán boja proti daňovým podvodom  na roky 2012-2016 schváleným vládou Slovenskej republiky. Daňové podvody deformujú zdravé podnikateľské prostredie, preto ich obmedzenie nie je len v záujme daňovej správy ale aj všetkých serióznych podnikateľov. Na druhej strane zmeny zákona  znamenajú určitú záťaž pre podnikateľov,ktorí si ich musia najprv naštudovať a následne uplatňovať v praxi.

Program seminára:

1/ Kontrolný výkaz - § 78a

 • kto má povinnosť podať kontrolný výkaz
 • spôsob podania a lehota na podanie kontrolného výkazu
 • údaje, ktoré sa budú uvádzať v jednotlivých častiach A,B,C,D kontrolného výkazu
 • sankcie za chyby v obsahu kontrolného výkazu
 • sankcie za nepodanie, resp. nedodržanie lehoty na podanie kontrolného výkazu


2/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) k 1.1.2014

 • prehľad niektorých ďalších dôležitých zmien, ktoré novelizácia obsahuje
 • zmeny v registrácii členov združenia a postup členov združenia od 1.1.2014
 • prenos daňovej povinnosti pri obchodovaní s tovarom – obilniny, olejniny, predmety zo železa a ocele, mobilné telefóny, integrované obvody
 • určenie zákonnej lehoty na vystavenie opravnej faktúry
 • zmena lehoty na podanie súhrnného výkazu


3/ Informácia o zmenách v ďalších dôležitých zákonoch

 • zákon o dani z príjmov
 • používanie služobného motorového vozidla aj na súkromné účely
 • nezdaniteľné čiastky základu dane FO
 • zníženie sadzby dane pre PO
 • zmeny v umorovaní straty
 • zmeny pri platení preddavkov na daň PO
 • minimálna výška dane pre FO
 • minimálna výška dane pre PO
 • daňové licencie
 • zákon o používaní ERP
 • povinnosť uschovávať tlačené údaje
 • povinnosť používať pásky čitateľné po dobu najmenej 5 rokov
 • povinnosť vystaviť vzor dokladu vytlačeného ERP daňový poriadok
 • záväzné stanovisko daňovej správy
 • doplnenie právnej úpravy pre „výmaz“ platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu rizikových subjektov v súvislosti s ručením za neodvedenú DPH


4/ Diskusia

 • odpovede na otázky účastníkov seminára


Účastníci seminára dostanú písomný materiál – novelizáciu zákona o DPH s komentárom k jednotlivým zmenám.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok